środa, 18 października 2017

Jakie uprawnienia trzeba zdobyć, aby zostać elektrykiem?

Jakie uprawnienia trzeba zdobyć, aby zostać elektrykiem?


Kursanci zapisujący się na nasz kurs elektryczny często zadają pytanie: Jakie uprawnienia powinien posiadać elektryk? Odpowiedź nie jest prosta. Warto zaznaczyć na samym początku, że  nie istnieją  jedne ogólne uprawnienia dające prawo do wykonywania zawodu elektryka. Innych uprawnień potrzebuje elektryk na budowie zajmujący się projektowaniem instalacji, a innych elektryk naprawiający gniazdka elektryczne w mieszkaniach. Uprawnień elektrycznych jest sporo, a część z nich  jest wymagana przez prawo  nawet od osób, które nie pracują w zawodzie elektryka.  Najpopularniejsze uprawnienia to uprawnienia elektryczne Grupy 1, czyli  świadectwo kwalifikacji wydawane raz na 5 lat. Potrzebuje go niemal każdy, kto w swojej pracy ma choć niewielką styczność z elektryką, czyli np. operator podłączający do ładowania elektryczny wózek widłowy.

Uprawnienia dla elektryków szczegółowo opisuje dokument sporządzony przez Jana Strzałkę – Przewodniczącego Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP dostępny pod linkiem: http://redinpe.com/attachments/article/117/Uprawnienia_dla_elektrykow.pdf

Znajdziecie w nim wszystkie uprawnienia, które mogą być potrzebne w pracy elektryka. W dokumencie znajdują się także informacje dotyczące tego, kto wydaje dane uprawnienia oraz szczegółowy zakres tych uprawnień.  Przeczytamy tam także o wstępnych wymaganiach dla kandydatów przystępujących do różnych egzaminów elektrycznych. Aby przystąpić do egzaminu przed komisją SEP i zdobyć uprawnienia elektryczne z zakresu Grupy 1, wystarczy mieć skończone 18 lat i wykształcenie podstawowe. Należy jednak pamiętać, że  od osoby starającej się o uprawnienia elektryczne budowlane wymaga się już odpowiedniego wykształcenia wyższego oraz odpowiedniej praktyki zawodowej. 
Elektryk jako zawód 


Elektryk to zawód, a zakres czynności wykonywanych przez elektryka jest ściśle określony rozporządzeniami. Podobnie zresztą  jak kwalifikacje, które elektryk musi uzyskać.

W dokumencie "Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania" Jana Strzałki Przewodniczącego CKUZiSZI SEP czytamy :

"Zawód, którego wykonywanie zależy od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określanych w odrębnych przepisach państwowych jest nazywany zawodem regulowanym, a przepisy określające te wymagania oraz sposób ich egzekwowania – przepisami regulacyjnymi, które mają swe źródło w ustawach. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji upoważniają do samodzielnego uprawiania zawodu regulowanego w określonej specjalności i określonym zakresie. Dokumenty te są powszechnie zwane uprawnieniami. "

Zakres czynności, jaki może wykonywać osoba ze świadectwem kwalifikacji wydanym przez SEP, SPE lub inną komisję akredytowaną przez URE jest  ograniczony.  Elektryk z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z prawem ma o wiele szerszy zakres możliwości. Wg dokumentu Jana Strzałki osoba ubiegająca się o uprawnienia elektryczne budowlane musi spełnić odpowiednie wymagania wstępne:

 "Uprawnienia w zakresie ograniczonym do obiektów do 1000 m3 kubatury oraz instalacji elektrycznych wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV mogą być nadawane inżynierom posiadającym odpowiednie wykształcenie kierunkowo lub mgr inż. posiadającym wykształcenie pokrewne".


Kto wydaje uprawnienia elektryczne?Uprawnienia elektryczne (świadectwo kwalifikacji) nie są wydawane tylko przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Może je wydawać każda komisja akredytowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Najpopularniejsze komórki organizacyjne przy których została powołana komisja akredytowana przez URE to Stowarzyszenie Elektryków Polskich,  Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Według Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci komisje kwalifikacyjne są powoływane:·         u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w § 5 ust. 1,

·         przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

W Polsce  świadectwa kwalifikacji wydaje  kilkaset akredytowanych komisji.

Jan Strzałka w wyżej wspomnianym dokumencie wymienia różne typy uprawnień elektrycznych wydawanych przez różne organy. Oprócz świadectwa kwalifikacji elektryk może zdobyć np. uprawienia elektryczne budowlane, które uprawniają go do pracy na budowie, jak również  do projektowania instalacji elektrycznych. Uprawnienia elektryczne budowlane wydaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa i jej oddziały terenowe.

Podstawowe uprawnienia elektryka – świadectwo kwalifikacji Grupa 1 Dozór i Eksploatacja


Najbardziej podstawowe uprawnienia elektryczne, zwane świadectwem kwalifikacji, to uprawnienia do eksploatacji urządzeń, sieci elektrycznych oraz do dozoru tych urządzeń i sieci. Jak czytamy w dokumencie "Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania" Jana Strzałki Przewodniczącego CKUZiSZI SEP : "Świadectwa kwalifikacji wydawane są na 5 lat i dzielą się na uprawnienia elektryczne  Dozór i uprawnienia elektryczne Eksploatacja."

"Zgodnie z Rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji – E  lub dozoru – D)  musi być potwierdzone odpowiednim  świadectwem  wydanym – na podstawie zdanego egzaminu – przez komisję kwalifikacyjną. Do wydawania takich świadectw uprawnionych jest blisko 100 komisji kwalifikacyjnych powołanych przy naszym Stowarzyszeniu."

Zazwyczaj kursy i szkolenia elektryczne przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji są przeprowadzane w prywatnych placówkach szkoleniowych, a akredytowana komisja  dojeżdża tylko na egzamin do takiej placówki.

Szkolenie jest krótkie (jeden – kilka dni) i kończy się egzaminem przed komisją SEP lub inną komisją akredytowaną przez URE.  Po egzaminie odpowiednie uprawnienia są wbijane do książeczki świadectwa kwalifikacji, której wzór określa rozporządzenie.  

Uprawnienia dzielą się na:

·         Uprawnienia Grupa 1 Eksploatacja  (G1E) - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych

·         Uprawnienia Grupa 1 Dozór (G1D)- uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.


 Kursant może wybrać jeden z wariantów, lub od razu uzyskać uprawnienia obejmujące obie grupy.

Co to są uprawnienia elektryczne SEP  (uprawnienia sepowskie)?


Świadectwa kwalifikacji często są nazywane uprawnieniami sepowskimi lub uprawnieniami SEP. Nazwa ta pochodzi od jednej z popularniejszych jednostek, przy których tworzone są komisje kwalifikacyjne, czyli  Stowarzyszenia Energetyków Polskich (SEP). Warto pamiętać, że świadectwo kwalifikacji może wydawać nie tylko SEP, ale także inne akredytowane komisje. Zgodnie z prawem świadectwa wydane przez SEP, SPE, lub inną komisję są tak samo ważne. Jakie uprawnienia musi mieć elektryk?


 W dokumencie "Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania" Jana Strzałki Przewodniczącego CKUZiSZI SEP  znajdziemy informacje o uprawnieniach, które mogą zdobyć elektrycy:

1) uprawnienia w zakresie eksploatacji,

2) uprawnienia budowlane,

3) uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego,

4) uprawnienia rzeczoznawcy, specjalisty, asystenta i weryfikatora SEP,

5) uprawnienia biegłego sądowego,

6) uprawnienia audytora energetycznego,

7) uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków,

8) uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej,

9) stopień specjalizacji zawodowej inżynierów i techników,

10) uprawnienia zweryfikowanego wykładowcy SEP.

Jak widzimy ilość  rodzajów uprawnień jest imponująca. To jakie uprawnienia elektryczne będą potrzebne elektrykowi w pracy określają odpowiednie rozporządzenia. W zależności od zakresu wykonywanych czynności będzie on potrzebował odpowiednich kwalifikacji. Uprawnienia elektryczne różnią się stopniem "zaawansowania". Po uprawnienia w zakresie eksploatacji możemy  udać się "z marszu" (wystarczy odpowiedni jednodniowy kurs przygotowawczy), ale kandydat na biegłego sądowego musi przedstawić już cały szereg uzyskanych do tej pory uprawnień elektrycznych, jak również wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. 

Uprawnienia budowlane elektryka - zakres 


Uprawnienia budowlane wydawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa są przyznawane osobom z odpowiednią praktyką i wykształceniem (inżynier, magister, w uzasadnionych przypadkach technik). Jak wynika z dokumentu "Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania" Jana Strzałki Przewodniczącego CKUZiSZI SEP, uprawnienia budowlane dzielą się na uprawnienia:

"- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

 − w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. "

 

Gdzie i jak można uzyskać odpowiednie uprawnienia elektryczne - szczegóły wydawania uprawnień elektrycznych


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień G1, G2 oraz G3 wydawanych przez SEP zapraszamy na nasze kursy elektryczne. Organizowane przez nas szkolenia zakończone są egzaminem przez komisją SEP. Zarówno szkolenie, jak i sam egzamin organizujemy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Na życzenie klienta dojeżdżamy również na teren jego firmy - działamy w całej Polsce. Wszystkie szczegóły odnośnie konkretnych kursów znajdziecie na naszej stronie pod linkiem.

O szczegółach uzyskania innych odpowiednich uprawnień elektrycznych wymienionych powyżej możecie przeczytać w dokumencie "Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania" Jana Strzałki Przewodniczącego CKUZiSZI SEP dostępnym pod linkiem:Praktyczny Kurs Pomiarów Elektrycznych


Elektrycy mogą również dokształcać się na odpowiednich kursach i konferencjach. Jedną z dodatkowych opcji jest  praktyczny kurs pomiarów, który poszerza uprawnienia elektryka o  pomiary eksploatacyjne urządzeń i budynków. Te ostatnie  trzeba wykonywać obowiązkowo i regularnie.

Jakie uprawnienia elektryczne muszę mieć?


Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal nie wiesz, jakie uprawnienia elektryczne będą potrzebne ci do pracy  i o jakie uprawnienia SEP powinieneś się starać, zadzwoń do naszego specjalisty.

Specjalista ds. Uprawnień elektrycznych  i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i budynków

737-446-866

poniedziałek, 18 września 2017

Uprawnienia elektryczne grupa G1


Uprawnienia elektryczne grupa G1Zapraszamy na kurs elektryczny do  1 kV i powyżej  1 kV przygotowujący do egzaminu przed komisją SEP. Dzięki niemu zdobędziesz uprawnienia SEP Grupy G1 D i E lub E.

Jeśli w swojej pracy wykonujesz czynności eksploatacyjne instalacji elektrycznych w zakresie konserwacji, obsługi czy montażu instalacji elektrycznych w budynkach czy urządzeniach, jeśli ładujesz i wymieniasz baterie w wózkach elektrycznych albo wykonujesz drobne czynności elektryczne, takie jak chociażby wymiana żarówki, musisz  posiadać świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci do  1 kV grupy G1 Dozór i Eksploatacja.
Jakie urządzenia i instalacje elektryczne obejmuje grupa elektryczna G1?


Grupa elektryczna G1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,

- urządzenia elektrotermiczne,

- urządzenia do elektrolizy,

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

- elektryczną sieć trakcyjną,

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Wystarczy, że masz ukończone 18 lat, a już dziś możesz zapisać się na nasz kurs elektryczny grupa G1 i zdobyć uprawnienia elektryczne wydawane przez SEP. Każde szkolenie kończy się bowiem egzaminem przed państwową komisją egzaminacyjną. Egzamin organizujemy albo na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo na terenie firmy klienta - dojeżdżamy na terenie całej Polski. Dla dużych zorganizowanych grup przewidujemy atrakcyjne zniżki.

Kursanci, którzy zdecydują się uczęszczać na zajęcia w Łodzi mają do dyspozycji nasze urządzenia magazynowe, takie jak wózki widłowe, suwnice czy podesty. To na nich podczas zajęć praktycznych zdobywają umiejętności wykonywania pomiarów elektrycznych urządzeń oraz czynności eksploatacyjnych, na które zezwalają uprawnienia do 1 kV. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do skontaktowania się z naszym specjalistą - z chęcią odpowie na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości (telefon  737 - 446 - 866). Zapraszamy!

czwartek, 30 marca 2017

Jak wyglądają badania elektryczne wózków widłowych?

Jak wyglądają badania elektryczne wózków widłowych?


Jak zapewne wiecie, wszystkie urządzenia transportu bliskiego podlegają obowiązkowym badaniom okresowym. Jednym z nich są pomiary elektryczne rezystancji izolacji. Do profilaktycznych czynności konserwacyjnych wózków widłowych  należą systematyczne kontrole prawidłowego oporu na izolacji instalacji elektrycznej wózka. Zazwyczaj pomiar rezystancji izolacji trwa  od kilkudziesięciu minut do kilu godzin - w zależności od ilości urządzeń i instalacji elektrycznych. Specjaliści dojeżdżają na miejsce przechowywania sprzętu, wykonują odpowiednie pomiary, sporządzają protokół i dokonują wpisu w księdze rewizyjnej urządzenia. Należy zaznaczyć, że osoby dokonujące pomiarów muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych. Właściciel wózków widłowych musi pamiętać, aby przestrzegać terminów kolejnych przeglądów. Zadanie to może również zlecić specjalistom (więcej na ten  temat na naszej stronie w zakładce Pomiary elektryczne izolacji i uziemienia).

Poniżej zamieszczam zdjęcie zrobione podczas okresowych badań rezystancji izolacji w wózkach na baterie trakcyjne. Zachęcam również do zapoznania się z naszą pełną ofertą usług konserwatorskich, o których przeczytacie pod linkiem.


okresowe badania rezystancji izolacji w wózkach na baterie trakcyjne

niedziela, 26 marca 2017

Uprawnienia elektryczne - rodzaje i zakres uprawnień elektrycznych E i D

Uprawnienia elektryczne - rodzaje i zakres uprawnień elektrycznych E i D


Rodzaje i zakres uprawnień elektrycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ). Zgodnie z załącznikiem nr 1  do rozporządzenia "Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji" wyróżniamy 3 grupy:

"Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 • urządzenia techniki wojskowej lub  uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9"

Należy pamiętać, że świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu. Informacje na temat kursów przygotowujących do egzaminu SEP, znajdziecie na stronie.

 
 

środa, 28 grudnia 2016

Jak wygląda kurs sep?

Jak wygląda kurs SEP?


Szkolenia elektryczne grupy G1, adresowane do firm i osób fizycznych mających zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji i sieci elektroenergetycznych, organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/instruktorów. W swojej ofercie posiadamy również praktyczny kurs pomiarów elektrycznych, do którego przystąpić mogą również osoby, które nie biorą udziału w kursie podstawowym na uprawnienia grupy G1. Podczas zajęć praktycznych kursanci uczą się m.in.  wykonywania pomiarów parametrów pętli zwarcia, badania wyłączników różnicowoprądowych, pomiarów rezystancji izolacji czy rezystancji uziemienia.
 
 
Kurs podstawowy kończy się egzaminem SEP, czyli egzaminem kwalifikacyjnym na uprawnienia elektryczne grupy 1 D i E. Organizacją egzaminu oraz dopełnieniem wszelkich formalności zajmuje się nasza firma. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie.

Zapraszamy!

wtorek, 13 grudnia 2016

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

 
Przystępując do egzaminu SEP, należy zapoznać się z materiałem, którego zakres określony został
 ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Zakres wymaganej wiedzy na egzaminie SEP znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest on następujący:

"Na stanowisku Dozoru
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
Na stanowisku Eksploatacji
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska."
Wszystkie te zagadnienia omawiane są szczegółowo na naszych  szkoleniach elektrycznych – grupa 1 dozór i eksploatacja (uprawnienia D i E) do 1 kV, a także powyżej 1 kV. Szczegółowe informacje znajdziecie pod linkiem. Zapraszam.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Jak wygląda egzamin SEP?

Jak wygląda egzamin SEP?


Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji czy sieci powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji znajdziecie pod linkiem.

 Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć stosowny wniosek, który znajdziecie na stronnie Stowarzyszenia Elektryków Polskich - link.  Następnie należy uiścić opłatę, która od 1 stycznia 2016 r.  za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi 185,00 zł. Dobre firmy szkoleniowe same zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem uprawnień elektrycznych do 1kV, a także powyżej 1 kV. Firma szkoleniowa Awans B.H.P., w której pracuję, szkolenia oraz egzamin organizuje na swojej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta również na terenie jego firmy. Egzamin odbywa się przed komisją SEP - ma charakter ustny i składa się z pytań praktyczno-teoretycznych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia elektryczne G1 D i E), którego wzór zamieszczam poniżej.Więcej na temat szkoleń elektrycznych do i powyżej 1 kV znajdziecie na stronie. Zapraszam.