poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych


Wykonując pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych zobowiązani jesteśmy do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak ze względu na specyfikę pracy i wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, wymagana jest szczegółowa znajomość i przestrzeganie specjalistycznych  obowiązujących przepisów z zakresu obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych czy znajomość instrukcji stanowiskowych.


Podstawowym obowiązkiem jest właściwe przygotowanie miejsca pracy. Należy pamiętać o oznaczeniu czy wygrodzeniu miejsca pracy, umieszczeniu tablic i znaków ostrzegawczych, zastosowaniu zabezpieczeń przed różnymi środowiskowymi zagrożeniami w miejscu pracy. Uwagę należy zwrócić również na takie elementy jak  zabezpieczenie maszyn wirujących przed niepożądanym uruchomieniem, wyłączenie urządzenia za pomocą wyłącznika czy  stwierdzenie braku napięcia w miejscu przewidzianym do uziemienia.

Kiedy już przystąpimy do właściwej pracy, musimy pamiętać o bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu narzędzi, sprzętu ochronnego i wyposażenia. Powinniśmy zapoznać się z ich instrukcją dołączoną przez producenta. Narzędzia i wyposażenie powinny być odpowiednio oznakowane, przechowywane i poddawane okresowym przeglądom. Pamiętajmy, aby każdorazowo bezpośrednio przed użyciem sprawdzić stan techniczny użytkowanych przez nas narzędzi czy innego wyposażenia. Niesprawny sprzęt stanowi dla nas zagrożenie i w żadnych wypadku nie możemy z niego korzystać.

Kolejną zasadą dobrej i bezpiecznej organizacji pracy jest wyznaczenie kierującego zespołem- o ile oczywiście pracujemy w grupie z kilkoma współpracownikami.

Prace wykonywane przez nas na wysokości powyżej 1  m od poziomu podłogi powinny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej- ze wskazaniem na sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

 
Zanim uruchomimy konkretne urządzenie elektroenergetyczne pamiętajmy, że musimy o tym uprzedzić osoby, które znajdują się w jego bezpośrednim otoczeniu.

Na każdym etapie wykonywania konkretnej pracy obowiązują ściśle wyznaczone zasady BHP. Szerzej omawiane są na specjalistycznych kursach przygotowawczych. Jeśli interesujesz się tą tematyką, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy szkoleniowej Awans BHP

wtorek, 19 kwietnia 2016

Kursy elektryczne- czy tylko dla elektryka?


Kursy elektryczne- czy tylko dla elektryka?


Na pytanie do kogo kierowane są kursy elektryczne, odpowiedź nasuwa się sama. Do przyszłych elektryków. W dzisiejszym wpisie chciałbym ją nieco rozszerzyć i poszukać również innych grup, do których owe kursy mogą być adresowane.

Zacznę jednak od początku i omówię rolę kursów elektrycznych w karierze nowicjusza stawiającego pierwsze kroki na ścieżce zawodowej.
Kursy elektryczne w karierze zawodowego elektryka


Zgodnie z przepisami polskiego prawa, aby zostać elektrykiem należy zdać egzamin kwalifikacyjny. Państwowy egzamin przed komisją SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) umożliwia uzyskanie uprawnień SEP gr. 1E- a więc uzyskanie tytułu elektryka "z uprawnieniami".  Aby przystąpić do takiego egzaminu nie mamy obowiązku ukończenia żadnego kursu przygotowawczego. Możemy przygotować się do niego samodzielnie. Czy w takim razie warto ponosić dodatkowe koszty i korzystać z ofert firm szkoleniowych?

Odpowiadając na to pytanie, należy zaznaczyć, że w środowisku elektryków często pojawia się przekonanie, że najsłuszniejszą drogą do zostania profesjonalistą, jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie edukacji w tym kierunku - a więc wybranie i ukończenie technikum elektrycznego. Zdarza się jednak, że młody człowiek nie do końca wie, jaką drogę zawodową chce obrać i decyzję, by zostać elektrykiem podejmuje nieco później. Bywa i tak, że tematyka ta jest dla niego na początku jedynie pasją, hobby, które z czasem przeradza się w coś poważniejszego. Dla obu tych grup ukończenie kursu elektrycznego to doskonały sposób rozpoczęcia etapu profesjonalizacji swoich zainteresowań. Kursy elektryczne dają podstawy i przygotowanie teoretyczne, które jest niezbędne, aby następnie pod okiem starszych kolegów po fachu, poznawać praktyczne aspekty i tajniki zawodu.

Kursy prowadzone są przez wykładowców, którzy dzielą się z kursantami swoimi doświadczeniami, sygnalizują na co należy zwrócić uwagę, na co uważać i czego unikać. Ich osobiste doświadczenia są nie do przecenienia, a lepszych przykładów niż te, z którymi sami mieli do czynienia w codziennej pracy,  nie znajdziemy w żadnym podręczniku.

Większość kursów adresowana jest do osób posiadających już jakiś zakres wiedzy czy doświadczenia w tej tematyce. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy i ukierunkowanie na jak najefektywniejsze przyswojenie niezbędnych informacji. Inwestycja w kurs to dobry sposób, by profesjonalnie przygotować się do państwowego egzaminu. A należy przypomnieć, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo Energetyczne, świadectwo kwalifikacji jest konieczne do podjęcia samodzielnej pracy przy instalacjach urządzeń elektrycznych.

 

Kurs elektryczny nie tylko dla elektryka

 


Kursy elektryczne nie są adresowane wyłącznie do przyszłych elektryków, czy też elektryków, którzy chcą odnowić swoje kwalifikacje. Znajomość zagadnień związanych z elektryką to ogromny atut osób należących do takich grup zawodowych jak chociażby grupa operatorów maszyn i urządzeń magazynowych. Częścią ich pracy jest nie tylko obsługa, ale i konserwacja maszyn takich jak wózki widłowe, suwnice, podesty czy dźwigi. Aby, zgodnie z prawem, móc  wymienić chociażby żarówkę czy baterie w wózku widłowym, dokonać pomiarów elektrycznych, musimy posiadać aktualne uprawnienia elektryczne Grupy 1. Szkolenia elektryczne kończące się egzaminem przed komisją SEP, to doskonały sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji i podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
Jeśli zainteresował Was dzisiejszy temat, zachęcam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami w komentarzach.

A jeśli sam jesteś zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji i zapisaniem się na kurs elektryczny, zapraszam do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleniową firmy Awans BHP
http://kursyelektryczne.com.pl/

czwartek, 14 kwietnia 2016

Badania i pomiary elektryczne - rodzaje i obowiązek ich wykonywania


Badania i pomiary elektryczne - rodzaje i  obowiązek ich wykonywania


Czym są badania i pomiary elektryczne?


Badania i pomiary elektryczne są to czynności sprawdzające, czy dana instalacja elektryczna oraz urządzenia elektryczne są prawidłowo wykonane i można je bezpiecznie eksploatować  w miejscu ich zainstalowania. Dokonuje ich osoba posiadająca uprawnienia (posiadająca świadectwo kwalifikacyjne). Zasady przeprowadzania badań i pomiarów instalacji elektrycznych zawiera  Norma PN-HD 60364-6:2008.

Podział badań i pomiarów elektrycznych


Badania i pomiary elektryczne dzielimy na 2 podstawowe grupy:

1.       badania i pomiary odbiorcze - czyli dotyczące nowo budowanych lub modernizowanych  instalacji i urządzeń elektrycznych. Ich celem jest potwierdzenie przydatności i gotowości do użytkowania w miejscu ich zainstalowania. Obowiązek przeprowadzania takowych badań nakłada na nas wyżej wspomniana norma, która w punktach 61.1.1 oraz 61.1.5 stanowi:

61.1.1. Każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu, na ile jest to w praktyce możliwe, i po jego ukończeniu, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji.

61.1.5. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić,

czy ta rozbudowa lub zmiana jest zgodna z PN-HD 60364 i czy nie spowoduje pogorszenia

stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji.Badania i pomiary odbiorcze zazwyczaj obejmują nieco szerszy zakres czynności niż badania okresowe. Do obowiązkowych czynności należą:

·         sprawdzenie dokumentacji;

·         oględziny instalacji i urządzeń - sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych oraz prawidłowości podłączenia urządzeń, poprawności schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych

·         próby i pomiary parametrów;  należą do nich m.in.:

ü  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar skuteczności  działania wyłączników nadprądowych) - pomiaru musi dokonać osoba z uprawnieniami, po dokonaniu pomiarów sporządza odpowiedni protokół.  Sprawdzana jest skuteczność działania urządzenia zabezpieczającego, które w przypadku wystąpienia napięcia na obudowie urządzenia, powinno odłączyć zasilanie, w wymaganym czasie.

ü  pomiar rezystancji izolacji - czyli sprawdzenie stanu izolacji przewodów instalacji elektrycznej. Rezystancja izolacji odnosi się zarówno do otoczenia zewnętrznego (części przewodzących), jak też elementów instalacji elektrycznej. Pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy instalacją, a otoczeniem dokonujemy ze względu na zagrożenie porażenia prądem, zaś pomiar rezystancji pomiędzy elementami danej instalacji ze względu na niebezpieczeństwo zwarcia.  Pomiarów tych należy dokonać przed pierwszym podłączeniem do sieci, zaś w trakcie użytkowania instalacji elektrycznej- nie rzadziej niż raz na 5 lat (zapis ten nie dotyczy obiektów specjalnego przeznaczenia).
Pomiary rezystancji w wózku widłowym

ü  próba ciągłości przewodów - wykonywana przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o niskim napięciu (od 4 V do 24 V)

ü  badanie działania urządzeń różnicowoprądowych -  których podstawową funkcją jest dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prawidłowo działający wyłącznik różnicowoprądowy, w przypadku pojawienia się nadmiernego prądu doziemnego,  odłącza zabezpieczony obwód od zasilania.

·         sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu.

Pomiary konserwatorskie w wózku widłowym


2.       badania eksploatacyjne okresowe - podczas badań okresowych sprawdzamy czy stan techniczny instalacji bądź urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w trakcie eksploatacji i czy nadal pozwala na ich bezpieczne użytkowanie.  Wymagania, którym dana instalacja i urządzenia elektryczne, sprostały podczas badań i pomiarów odbiorczych, muszą być cały czas spełniane. Badania okresowe obejmują w szczególności:

ü  oględziny instalacji i urządzeń

ü  pomiary rezystancji izolacji

ü  badanie działania urządzeń różnicowoprądowych

Kiedy dokonywać pomiarów elektrycznych?


Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 - z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów okresowych nie rzadziej niż co 5 lat.  W odniesieniu do badania instalacji i urządzeń na placach budowy przyjmuje się, że kontrola powinna odbywać się przynajmniej 2 razy w roku. Obowiązujące przepisy nie określają sztywnych wytycznych dotyczących częstotliwości przeprowadzania badań, a jedynie zalecenia ramowe. Przy ustalaniu terminu kolejnych badań i pomiarów należy mieć na uwadze, oprócz wspomnianych zaleceń prawnych, wpływ czynników środowiskowych (wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, opady) oraz  stopień zużycia urządzeń i instalacji elektrycznych.  Norma PN-HD 60364-6 zaleca ustalanie częstości okresowych badań z uwzględnieniem rodzaju instalacji i jej wyposażenia, zastosowania, częstości i jakości konserwacji.  Ramy czasowe kolejnego badania powinny zostać podane w protokole sprawdzania okresowego, za wyłączeniem przypadków wiążących się z występowaniem ryzyka - tu zalecany jest krótszy okres przeglądów.


Jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat elektryki urządzeń magazynowych i pomiarów elektrycznych? A może szukasz firmy zajmującej się przeprowadzaniem badań i pomiarów elektrycznych? Jeśli tak- zapraszamy na stronę łódzkiej firmy szkoleniowej Awans BHP.

wtorek, 12 kwietnia 2016

Baterie trakcyjne w wózkach akumulatorowych - definicja, charakterystyka, zakup


Bateria trakcyjna w wózku akumulatorowym - definicja, charakterystyka, zakup

Jednym z najczęściej poszukiwanych w sieci tematów związanych z wózkami widłowymi jest problematyka baterii trakcyjnych. Dziś podsuwam Wam usystematyzowane informacje dotyczące tego jakże popularnego zagadnienia.


Baterie trakcyjne - definicja


Bateria trakcyjna to nic innego, jak źródło energii wózków akumulatorowych (widłowych czy platformowych).

Warto przypomnieć, że zgodnie z normą "PN-77/M-78100" wyróżniamy 4 podstawowe  rodzaje napędu wózków jezdniowych - napęd akumulatorowy, elektryczny (sieciowy), benzynowy i wysokoprężny.

Dziś skupimy się na pierwszym z wymienionych rodzajów napędu - napędzie akumulatorowym, którego źródłem jest bateria trakcyjna. Terminy "akumulator" oraz "bateria" w mowie potocznej często używane są jako synonimy. Jednakże w języku specjalistycznym pojęcia te różnią się od siebie zakresem definicyjnym. Akumulator - to monoblok o napięciu od 6 do 12 V, zaś baterie trakcyjne wykonywane są z zabudowanych w skrzyni ogniw trakcyjnych (o napięciu 2 V) czy też połączonych monobloków. Do danego rodzaju baterii należy dobrać  prostownik, którego odpowiednie dobranie przyczynia się do wydłużenia okresu użytkowania danej baterii.

Kiedy wybrać wózek widłowy zasilany baterią trakcyjną?


Tego typu napęd urządzenia jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli dany wózek widłowy planujemy użytkować w pomieszczeniu o dużej powierzchni - zasilanie elektryczne (sieciowe) byłoby w tym wypadku wielce niepraktyczne. Warto również podkreślić, że (zgodnie z obowiązującymi przepisami )  wózkami wyposażonymi w baterie trakcyjne (wózki akumulatorowe),  w przeciwieństwie do wózków zasilanych silnikiem spalinowym, możemy posługiwać się również w pomieszczeniach zamkniętych, bez lęku przed emisją toksycznych środków zagrażających ludzkiemu zdrowiu.
Baterie trakcyjne Hawker Perfect Plus

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru i kupna baterii trakcyjnej?


·         żywotność baterii trakcyjnej

Podstawowym kryterium wyboru baterii trakcyjnej jest oczywiście jej żywotność. Wielu producentów deklaruje żywotność oferowanych przez siebie produktów na od 1200 do 1500 cykli (czyli ok. 6 lat  pracy baterii trakcyjnej). Jak pokazuje życie, żywotność szacowana a faktyczna często się od siebie różnią.  Aby bateria pracowała dla nas jak najdłużej, należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi dołączonej do zakupionego przez nas produktu. Prawidłowe użytkowanie baterii jest gwarancją jej efektywnej i długiej pracy.

·         parametry baterii trakcyjnej

Producent użytkowanego przez nas wózka określa wymagane parametry baterii stosowanej w danym urządzeniu. Wszelkie niezbędne dane znajdziemy w instrukcji obsługi wózka czyli dokumentacji techniczno-ruchowej

Niezmiernie istotne są 2 kwestie -  pojemność (Ah) i napięcie zasilające(V) baterii.

Kolejną rzeczą,  na którą należy zwrócić uwagę, są wymiary zewnętrzne baterii. Wymiary wewnętrzne komory przeznaczonej na instalację baterii trakcyjnej w wózku widłowym muszą być zgodne z wymiarami zewnętrznymi skrzyni baterii.  Skrzynia powinna być idealnie dopasowana, ponieważ waga baterii trakcyjnej sprawia, iż jest ona istotnym elementem mającym wpływ na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie pojazdu. Mówimy tu głównie o zapewnieniu utrzymania jego równowagi konstrukcyjnej.

Jakie pułapki na nas czyhają?


Jednym z najczęściej spotykanych nieuczciwych procederów towarzyszących zakupowi używanego sprzętu, jest fałszywa deklaracja sprzedającego, co do pojemności akumulatora/baterii trakcyjnej. Wózki z tzw. "drugiej ręki" często wyposażone są w nieoryginalne baterie o zawyżonej pojemności.  A to właśnie od pojemności zależy moc baterii.

Co ważne, nie powinno łączyć się ze sobą ogniw trakcyjnych o różnym stopniu zużycia. Zdarza się jednak, że w całej baterii  wyeksploatowaniu/zniszczeniu uległy jedynie poszczególne ogniwa. Dokonując wymiany jedynie kilku ogniw, łączymy je z pracującymi już przez pewien czas (a więc w większym stopniu zużytymi) pozostałymi ogniwami.  Dokonując zakupu wózka wyposażonego w tak "podreperowaną" baterię trakcyjną, musimy liczyć się, że niebawem będziemy zmuszeni zainwestować kolejne pieniądze w nowo zakupiony sprzęt.

Jak zmaksymalizować żywotność baterii trakcyjnej?


Aby bateria trakcyjna posłużyła nam jak najdłużej powinniśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należą do nich:

·         odpowiedni dobór baterii trakcyjnej do danego wózka - z zachowaniem wszelki parametrów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej;

·         wybór właściwego prostownika;

·         systematyczna i właściwa konserwacja sprzętu - dokonywanie przeglądów, które umożliwią nam jak najszybsze i najskuteczniejsze wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń baterii;

·         poprawne użytkowanie baterii trakcyjnej;

·         szkolenie operatorów na temat prawidłowej i optymalnej eksploatacji baterii trakcyjnych.Jeśli zainteresował Cię mój artykuł na temat najczęściej poruszanych zagadnień związanych z baterią trakcyjną,  być może zechcesz zapoznać się również z "pigułką wiedzy" na temat żurawi przenośnych typu HDS.  

Zapraszam.