środa, 28 grudnia 2016

Jak wygląda kurs sep?

Jak wygląda kurs SEP?


Szkolenia elektryczne grupy G1, adresowane do firm i osób fizycznych mających zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji i sieci elektroenergetycznych, organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/instruktorów. W swojej ofercie posiadamy również praktyczny kurs pomiarów elektrycznych, do którego przystąpić mogą również osoby, które nie biorą udziału w kursie podstawowym na uprawnienia grupy G1. Podczas zajęć praktycznych kursanci uczą się m.in.  wykonywania pomiarów parametrów pętli zwarcia, badania wyłączników różnicowoprądowych, pomiarów rezystancji izolacji czy rezystancji uziemienia.
 
 
Kurs podstawowy kończy się egzaminem SEP, czyli egzaminem kwalifikacyjnym na uprawnienia elektryczne grupy 1 D i E. Organizacją egzaminu oraz dopełnieniem wszelkich formalności zajmuje się nasza firma. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie.

Zapraszamy!

wtorek, 13 grudnia 2016

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

 
Przystępując do egzaminu SEP, należy zapoznać się z materiałem, którego zakres określony został
 ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Zakres wymaganej wiedzy na egzaminie SEP znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest on następujący:

"Na stanowisku Dozoru
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
Na stanowisku Eksploatacji
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska."
Wszystkie te zagadnienia omawiane są szczegółowo na naszych  szkoleniach elektrycznych – grupa 1 dozór i eksploatacja (uprawnienia D i E) do 1 kV, a także powyżej 1 kV. Szczegółowe informacje znajdziecie pod linkiem. Zapraszam.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Jak wygląda egzamin SEP?

Jak wygląda egzamin SEP?


Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji czy sieci powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji znajdziecie pod linkiem.

 Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć stosowny wniosek, który znajdziecie na stronnie Stowarzyszenia Elektryków Polskich - link.  Następnie należy uiścić opłatę, która od 1 stycznia 2016 r.  za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi 185,00 zł. Dobre firmy szkoleniowe same zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem uprawnień elektrycznych do 1kV, a także powyżej 1 kV. Firma szkoleniowa Awans B.H.P., w której pracuję, szkolenia oraz egzamin organizuje na swojej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta również na terenie jego firmy. Egzamin odbywa się przed komisją SEP - ma charakter ustny i składa się z pytań praktyczno-teoretycznych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia elektryczne G1 D i E), którego wzór zamieszczam poniżej.Więcej na temat szkoleń elektrycznych do i powyżej 1 kV znajdziecie na stronie. Zapraszam.

czwartek, 24 listopada 2016

Jak wykonać pomiary uziemienia? Pomiary uziomów w szkole

Jak wykonać pomiary uziemienia? Pomiary  uziomów w szkole.


W czwartek firma Awans B.H.P. realizowała zlecenie wykonania pomiarów uziemienia  w szkole. Są to pomiary obowiązkowe okresowe, które zgodnie z prawem muszą być wykonywane co 5 lat. Nasi specjaliści pomiary wykonali miernikiem SONEL MPI 525Należy pamiętać, że wykonując pomiary elektryczne instalacji we wszelkiego rodzaju budynkach należy zwrócić uwagę m.in. na:
 •  wilgotność - jej wzrost może spowodować zmniejszenie wartości rezystancji izolacji;
 • rodzaj gruntu;
 • pogodę w dniach poprzedzających badanie;
 • rodzaj uziomu - roboczy, ochronny czy odgromowy.

Pełną ofertę dotyczącą pomiarów elektrycznych parametrów instalacji i urządzeń – przeglądów i badań okresowych instalacji elektrycznych znajdziecie na stronie.

Poniżej kilka zdjęć z wykonywanych pomiarów uziemienia.
niedziela, 6 listopada 2016

Pomiary elektryczne potrzebne do odbioru budynku

Pomiary elektryczne potrzebne do odbioru budynku


 
Zgodnie z Prawem Budowlanym budynki i instalacje elektryczne i piorunochronne podlegają kontroli, wiążącej się z przeprowadzaniem pomiarów elektrycznych nie rzadziej niż raz na 5 lat, począwszy od pierwszych pomiarów tzw. odbiorczych wykonywanych przy odbiorze nowego budynku. Nie ma znaczenia czy mówimy o magazynach, halach produkcyjnych, kopalniach, szkołach czy lokalach mieszkalnych. Zarządca czy też właściciel budynku odpowiada za realizację tych wymogów. Sprawdzenie stanu instalacji budynków to gwarancja bezpieczeństwa osób przebywających i funkcjonujących  w danym obiekcie.

Pomiary elektryczne potrzebne do odbioru budynku najlepiej zlecić specjalistycznej firmie. Zawodowcy bazując na sprawdzonym sprzęcie dokonają niezbędnych pomiarów i sporządzą stosowny protokół. Dokonując wyboru firmy należy zwrócić uwagę na jakość sprzętu mierniczego oraz upewnić się, czy osoby wykonujące pomiary posiadają niezbędne uprawnienia.
Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji związanych z odbiorczymi pomiarami elektrycznymi budynków zachęcamy do kontaktu:


HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23

telefon stacjonarny:  42 307 -10 - 09

telefony komórkowe: 737-446-866, 737 466 887 , 737 466 886 ,  737 466 997

E-mail: awansbhp@awans-bhp.com

Usługawykonywania pomiarów elektrycznych budynków  - badania odbiorcze obejmuje pomiary elektryczne instalacji zamontowanych w budynkach i na zewnątrz nich. Korzystamy ze specjalistycznych mierników SONEL, pozostawiamy kompleksową dokumentację: sprawozdania, wpisy w księgi konserwacyjne, protokoły z pomiarów i gwarantujemy dojazd do klienta gratis.

 
Pomiary elektryczne potrzebne do odbioru budynku

 

wtorek, 1 listopada 2016

Jak zrobić uprawenienia sep do 1 kv.


Jak zrobić uprawenienia sep do 1 kv?

 
Nasi przyszli kursanci przychodzący na rozmowę z  instruktorami często na początku zadają podstawowe pytanie - jak zrobić uprawenienia sepowskie?
 
Zaczanijmy od wyjaśnienia tego, co to są uprawnienia sepowskie. Uprawnienia sepowskie to nazwa potoczna oznaczająca uprawenienia elektryczne. Posiadanie takich uprawnienień do 1 kV to prawny obowiązek chociażby w momencie wykonywania prac eksploatacyjnych w urządzeniach mających obwody elektryczne - w tym przy ładowaniu czy wymianie baterii w wózkach widłowych elektrycznych.
 
Aby zdobyć uprawenienia sep do 1 kV należy zdać egzamin państwowy przed komisją SEP(Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Zanim jednak do niego przystąpimy należy zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Najlepiej zrobić to zapisując się na szkolenie organizowane przez rzetelną firmę szkoleniową. Osobiście, co zapewne Was nie zdziwi, polecam firmę, w której obecnie pracuję i w której przeprowadzam takie szkolenia. Informacje na temat pełnej oferty dotyczącej szkoleń elektrycznych na uprawnienia do 1 kV grupa elektryczna G 1 Dozór i Eksploatacja znajdziecie pod linkiem i na stronie. Po zakończonym szkoleniu zajmujemy się organizacją egzaminu, który odbywa się w miejsu organizacji szkolenia - a więc albo na hali szkoleniowej w Łodzi, albo na terenie firmy klienta.
 
 Pamiętaj, że aby zapisać się na szkolenie i przystąpić do egzaminu, musisz mieć ukończone 18 lat.
 
Jak zrobić uprawenienia sep do 1 kv?
 

niedziela, 23 października 2016

Kto wykonuje pomiary elektryczne?

Kto wykonuje pomiary elektryczne?

 
Jak już pisałem we wcześniejszym poście ("Badania i pomiary elektryczne - rodzaje i obowiązek ich wykonywania"),  ustawa z dnia 7. 07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 - z późniejszymi zmianami) wprowadza wykonywanie obowiązkowych badań i pomiarów elektrycznych nie rzadziej niż co 5 lat. Jeśli mówimy o instalacjach i urządzeniach znajdujących się na placach budowy, okres przerwy pomiędzy poszczególnymi badaniami okresowymi nie może być dłuższy niż 2 lata.
 
Kto  może taką kontrolę wykonywać? Do kogo powinien zgłosić się właściciel urządzeń czy budynku?
Kto wykonuje pomiary elektryczne?

Kto wykonuje pomiary elektryczne?

 
Osoba wykonująca pomiary elektryczne, oprócz dobrego i niezawodnego sprzętu miernicznego, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Wskazane jest również posiadanie stosownego doświadczenia - praktyka jest niezastąpiona. Jeśli czytasz dzisiejszy wpis, być może oznacza to, że poszukujesz specjalisty, który zdjąłby z Twoich barków ciężar obowiązku związanego z pomiarami elektrycznymi budynków czy urządzeń. Z czystym sumieniem mogę polecić firmę, w której obecnie pracuję - Awans B.H.P.  Zarówno ja, jak i moim koledzy po fachu, legitymujemy się  świadectwem kwalifikacyjnym SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych. Pomiary wykonujemy niezawodnym sprzętem, po wykonaniu badań kontrolnych sporządzamy całą dokumentację i przekazujemy ją klientowi.
 
 
Wszystko o pomiarach budowlanych i badaniach elektrycznych urządzeń znajdziecie na stronie oraz pod linkiem. Jeśli macie pytania, zapraszam do bezpośredniego kontaktu - postaram się pomóc i udzielić przydatnych wskazówek.

Awans B.H.P
HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23
telefon stacjonarny:  42 307 -10 - 09
Telefony komórkowe: 737 466 887 , 737 466 886 ,  737 466 997
 
E-mail: awansbhp@awans-bhp.com

piątek, 6 maja 2016

Ogniwa i baterie trakcyjne cz. I


Ogniwa i baterie trakcyjne cz. I

 
Zapraszam na pierwszą część artykułu poświęconego ogniwom i bateriom trakcyjnym.
 
 

Ogniwa i baterie trakcyjne – o czym porozmawiamy?


 

            W dzisiejszym artykule poruszymy bardzo ciekawy temat baterii trakcyjnych, czyli baterii/akumulatorów zbudowanych z ogniw przeznaczonych do głębokiego rozładowania (ang. deep cycle battery). Nie ograniczymy się jedynie do nudnych dywagacji na temat tego, czemu zbudowane są tak, a nie inaczej, czy wręcz wybitnie nudnych kwestii dotyczących ich awarii w chwilach, gdy akurat nie mamy na nie ochoty. Poruszymy super ciekawy temat wykrywania trywialnych do usunięcia uszkodzeń, niekiedy eliminujących z użytku całą baterię, gdzie do zaoszczędzenia są naprawdę wymierne kwoty. Nie będzie to artykuł o charakterze wczesnoszkolnym, gdzie z reguły omawia się działanie pięknych, złotych ogniw wprost spod chińskiej igły. Wręcz przeciwnie, skupimy się na bateriach, które wiele już w życiu widziały, a realia, w których przyszło im pracować, zachęcają do życia wiecznego. Artykuł ma charakter hobbystyczny i należy go potraktować jako wstęp do całego cyklu poświęconego tym zasłużonym ogniwom. Nie wyczerpie on absolutnie żadnego z poruszonych wątków, spróbuje jedynie zainteresować Was tematyką i zachęcić do wymiany własnych doświadczeń.
 

Kamień węgielny - kwas siarkowy (VI) i ołów


 

            Technologia pamięta czasy Freda Flinstona, mimo iż on sam nie przyłożył do niej palca. Należy w tym miejscu oczywiście wspomnieć o jej odkrywcy, mało komu dzisiaj znanym Francuzie Gaston Planté. Fizykowi, który w 1859 zademonstrował pierwszą baterię kwasowo-ołowiową. W 1881 wynalazek doczekał się dramatycznego usprawnienia, dokonanego przez Camille'a Alphonse Faure, dzięki czemu baterie kwasowo-ołowiowe z czasem odniosły prawdziwy marketingowy sukces w przemyśle motoryzacyjnym. Od tej pory ciągłe badania nad reakcjami zachodzącymi w tych ogniwach owocowały mniejszymi bądź większymi usprawnieniami (nad którymi nie będziemy sie skupiać, gdyż nie o tym będzie ten artykuł).
 

Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło


 

            Tak opracowana technologia, poza litanią wad, od zawsze posiadała kilka zalet, które przesądziły o sukcesie przekładającym się na dzisiejszy udział procentowy w rynku. I tak, argumentem od zawsze przebijającym wszystko była cena. Nie pokonał jej żenujący stosunek masy do gromadzonej energii, czy też wręcz niedorzeczna masa gotowych ogniw w porównaniu do konkurencyjnych technologii. Ponadto baterie tego typu z natury rzeczy są bardzo wrażliwe na wstrząsy, błędy w obsłudze czy warunki środowiskowe. Zasiarczenie – wróg numer jeden każdej baterii kwasowo-ołowiowej, po odwróceniu kota ogonem staje się jej wielką zaletą – bateria nadaje się do ciągłego podtrzymywania w stanie pełnego naładowania.

 Odporny vs nieodporny


 
            Jedna technologia, dwa przeciwstawne sobie zastosowania. Akumulatory rozruchowe i trakcyjne działają w oparciu o tę samą chemię, jednak stosunkowo drobne różnice konstrukcyjne przesądzają o całkowicie odmiennych warunkach stosowania. 
            Baterie rozruchowe, stosowane w samochodach, mają za zadanie dostarczyć możliwie jak największy prąd rozruchowy w stosunkowo krótkim czasie, z reguły nie większym niż pół minuty, zwykle jedynie przez kilka sekund. Dla zwiększenia pojemności stosuje się elektrody w postaci porowatej masy, strukturą przypominające gęstą, plastyczną gąbkę. Struktura taka, z racji swej dużej powierzchni czynnej, zapewnia dużą pojemność elektryczną oraz duży prąd rozruchowy  nawet w niskich temperaturach. 
            Bateria trakcyjna wykonana jest z litych płyt ołowianych, przez co jej powierzchnia czynna jest niższa od baterii rozruchowej o porównywalnych wymiarach zewnętrznych. Mniejsza powierzchnia czynna wpływa niekorzystnie nie tylko na jej pojemność, ale ogranicza również maksymalny prąd, jaki bateria jest w stanie dostarczyć. I tak, aby zapewnić ten sam prąd rozruchowy, bateria trakcyjna musi mieć co najmniej o 20% większą pojemność niż bateria rozruchowa. Konstrukcja z litych płyt ma jednak jedną miażdżącą przewagę w stosunku do konstrukcji porowatych – jest znacznie bardziej odporna na głębokie rozładowanie. Dla porównania- akumulatory rozruchowe są w stanie znieść od 30 do 100 głębokich cykli, podczas gdy żywotność baterii trakcyjnych liczy się w setkach. W zależności od wartości prądów ładowania, rozładowywania, progów końca ładowania i progów końca rozładowania, bateria taka jest w stanie wytrzymać 500 i więcej cykli. 

Co Cię nie zabije to Cię nie zabije… no chyba, że Cię jednak zabije 


 

            Zasiarczenie – wróg numer jeden obu rodzajów ogniw. O ile jest on naturalnym następstwem rozładowania, o tyle w obu rodzajach ogniw wiąże się z różnymi i zawsze szkodliwymi efektami. Jego długotrwałe skutki zależą nie tylko od głębokości chwilowego rozładowania, ale także od czasu przez jaki ogniwo było w nim utrzymywane. Wszystko za sprawą bardzo trudno rozpuszczalnego siarczanu ołowiu, który w pierwszej fazie gromadzi się w postaci mikroskopijnych kryształów, krystalizujących z czasem do postaci większych struktur. Takie kryształy są po pierwsze niemal nierozpuszczalne w elektrolicie, po drugie nie przewodzą prądu, przez co nie biorą udziału w reakcji chemicznej podczas procesu ładowania akumulatora. Samemu zasiarczeniu z pewnością poświęcimy jeszcze niejeden artykuł, więc póki co zostawimy ten temat na boku.
 
 
Już niebawem zapraszam na drugą część artykułu.
 
 

Kursy elektryczne SEP - oferta Awans B.H.P.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy Awan B.H.P. 


Kursy elektryczne SEP   Grupa G1

Eksploatacje "E"

Dozór "D"

 

Warunki przystąpienia • skończone 18 lat;
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Cel kursu

 
Przygotowanie kursantów do zdania egzaminu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kategoriach "E" oraz "D"  w zakresie obejmującym:


1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5. urządzenie elektrotermiczne;

6. urządzenia do elektrolizy;

7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8. elektryczną sieć trakcyjną;

9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10. aparaturę kontrolno - pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 9.
 

Uprawnienia

             
Kursant po zdanym egzaminie państwowym otrzymuje Legitymację SEP, która daje uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych w zależności od zdobytej kategorii.
 


 

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych


Wykonując pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych zobowiązani jesteśmy do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak ze względu na specyfikę pracy i wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, wymagana jest szczegółowa znajomość i przestrzeganie specjalistycznych  obowiązujących przepisów z zakresu obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych czy znajomość instrukcji stanowiskowych.


Podstawowym obowiązkiem jest właściwe przygotowanie miejsca pracy. Należy pamiętać o oznaczeniu czy wygrodzeniu miejsca pracy, umieszczeniu tablic i znaków ostrzegawczych, zastosowaniu zabezpieczeń przed różnymi środowiskowymi zagrożeniami w miejscu pracy. Uwagę należy zwrócić również na takie elementy jak  zabezpieczenie maszyn wirujących przed niepożądanym uruchomieniem, wyłączenie urządzenia za pomocą wyłącznika czy  stwierdzenie braku napięcia w miejscu przewidzianym do uziemienia.

Kiedy już przystąpimy do właściwej pracy, musimy pamiętać o bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu narzędzi, sprzętu ochronnego i wyposażenia. Powinniśmy zapoznać się z ich instrukcją dołączoną przez producenta. Narzędzia i wyposażenie powinny być odpowiednio oznakowane, przechowywane i poddawane okresowym przeglądom. Pamiętajmy, aby każdorazowo bezpośrednio przed użyciem sprawdzić stan techniczny użytkowanych przez nas narzędzi czy innego wyposażenia. Niesprawny sprzęt stanowi dla nas zagrożenie i w żadnych wypadku nie możemy z niego korzystać.

Kolejną zasadą dobrej i bezpiecznej organizacji pracy jest wyznaczenie kierującego zespołem- o ile oczywiście pracujemy w grupie z kilkoma współpracownikami.

Prace wykonywane przez nas na wysokości powyżej 1  m od poziomu podłogi powinny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej- ze wskazaniem na sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

 
Zanim uruchomimy konkretne urządzenie elektroenergetyczne pamiętajmy, że musimy o tym uprzedzić osoby, które znajdują się w jego bezpośrednim otoczeniu.

Na każdym etapie wykonywania konkretnej pracy obowiązują ściśle wyznaczone zasady BHP. Szerzej omawiane są na specjalistycznych kursach przygotowawczych. Jeśli interesujesz się tą tematyką, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy szkoleniowej Awans BHP

wtorek, 19 kwietnia 2016

Kursy elektryczne- czy tylko dla elektryka?


Kursy elektryczne- czy tylko dla elektryka?


Na pytanie do kogo kierowane są kursy elektryczne, odpowiedź nasuwa się sama. Do przyszłych elektryków. W dzisiejszym wpisie chciałbym ją nieco rozszerzyć i poszukać również innych grup, do których owe kursy mogą być adresowane.

Zacznę jednak od początku i omówię rolę kursów elektrycznych w karierze nowicjusza stawiającego pierwsze kroki na ścieżce zawodowej.
Kursy elektryczne w karierze zawodowego elektryka


Zgodnie z przepisami polskiego prawa, aby zostać elektrykiem należy zdać egzamin kwalifikacyjny. Państwowy egzamin przed komisją SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) umożliwia uzyskanie uprawnień SEP gr. 1E- a więc uzyskanie tytułu elektryka "z uprawnieniami".  Aby przystąpić do takiego egzaminu nie mamy obowiązku ukończenia żadnego kursu przygotowawczego. Możemy przygotować się do niego samodzielnie. Czy w takim razie warto ponosić dodatkowe koszty i korzystać z ofert firm szkoleniowych?

Odpowiadając na to pytanie, należy zaznaczyć, że w środowisku elektryków często pojawia się przekonanie, że najsłuszniejszą drogą do zostania profesjonalistą, jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie edukacji w tym kierunku - a więc wybranie i ukończenie technikum elektrycznego. Zdarza się jednak, że młody człowiek nie do końca wie, jaką drogę zawodową chce obrać i decyzję, by zostać elektrykiem podejmuje nieco później. Bywa i tak, że tematyka ta jest dla niego na początku jedynie pasją, hobby, które z czasem przeradza się w coś poważniejszego. Dla obu tych grup ukończenie kursu elektrycznego to doskonały sposób rozpoczęcia etapu profesjonalizacji swoich zainteresowań. Kursy elektryczne dają podstawy i przygotowanie teoretyczne, które jest niezbędne, aby następnie pod okiem starszych kolegów po fachu, poznawać praktyczne aspekty i tajniki zawodu.

Kursy prowadzone są przez wykładowców, którzy dzielą się z kursantami swoimi doświadczeniami, sygnalizują na co należy zwrócić uwagę, na co uważać i czego unikać. Ich osobiste doświadczenia są nie do przecenienia, a lepszych przykładów niż te, z którymi sami mieli do czynienia w codziennej pracy,  nie znajdziemy w żadnym podręczniku.

Większość kursów adresowana jest do osób posiadających już jakiś zakres wiedzy czy doświadczenia w tej tematyce. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy i ukierunkowanie na jak najefektywniejsze przyswojenie niezbędnych informacji. Inwestycja w kurs to dobry sposób, by profesjonalnie przygotować się do państwowego egzaminu. A należy przypomnieć, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo Energetyczne, świadectwo kwalifikacji jest konieczne do podjęcia samodzielnej pracy przy instalacjach urządzeń elektrycznych.

 

Kurs elektryczny nie tylko dla elektryka

 


Kursy elektryczne nie są adresowane wyłącznie do przyszłych elektryków, czy też elektryków, którzy chcą odnowić swoje kwalifikacje. Znajomość zagadnień związanych z elektryką to ogromny atut osób należących do takich grup zawodowych jak chociażby grupa operatorów maszyn i urządzeń magazynowych. Częścią ich pracy jest nie tylko obsługa, ale i konserwacja maszyn takich jak wózki widłowe, suwnice, podesty czy dźwigi. Aby, zgodnie z prawem, móc  wymienić chociażby żarówkę czy baterie w wózku widłowym, dokonać pomiarów elektrycznych, musimy posiadać aktualne uprawnienia elektryczne Grupy 1. Szkolenia elektryczne kończące się egzaminem przed komisją SEP, to doskonały sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji i podniesienie konkurencyjności na rynku pracy.
Jeśli zainteresował Was dzisiejszy temat, zachęcam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami w komentarzach.

A jeśli sam jesteś zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji i zapisaniem się na kurs elektryczny, zapraszam do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleniową firmy Awans BHP
http://kursyelektryczne.com.pl/

czwartek, 14 kwietnia 2016

Badania i pomiary elektryczne - rodzaje i obowiązek ich wykonywania


Badania i pomiary elektryczne - rodzaje i  obowiązek ich wykonywania


Czym są badania i pomiary elektryczne?


Badania i pomiary elektryczne są to czynności sprawdzające, czy dana instalacja elektryczna oraz urządzenia elektryczne są prawidłowo wykonane i można je bezpiecznie eksploatować  w miejscu ich zainstalowania. Dokonuje ich osoba posiadająca uprawnienia (posiadająca świadectwo kwalifikacyjne). Zasady przeprowadzania badań i pomiarów instalacji elektrycznych zawiera  Norma PN-HD 60364-6:2008.

Podział badań i pomiarów elektrycznych


Badania i pomiary elektryczne dzielimy na 2 podstawowe grupy:

1.       badania i pomiary odbiorcze - czyli dotyczące nowo budowanych lub modernizowanych  instalacji i urządzeń elektrycznych. Ich celem jest potwierdzenie przydatności i gotowości do użytkowania w miejscu ich zainstalowania. Obowiązek przeprowadzania takowych badań nakłada na nas wyżej wspomniana norma, która w punktach 61.1.1 oraz 61.1.5 stanowi:

61.1.1. Każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu, na ile jest to w praktyce możliwe, i po jego ukończeniu, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji.

61.1.5. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić,

czy ta rozbudowa lub zmiana jest zgodna z PN-HD 60364 i czy nie spowoduje pogorszenia

stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji.Badania i pomiary odbiorcze zazwyczaj obejmują nieco szerszy zakres czynności niż badania okresowe. Do obowiązkowych czynności należą:

·         sprawdzenie dokumentacji;

·         oględziny instalacji i urządzeń - sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych oraz prawidłowości podłączenia urządzeń, poprawności schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych

·         próby i pomiary parametrów;  należą do nich m.in.:

ü  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar skuteczności  działania wyłączników nadprądowych) - pomiaru musi dokonać osoba z uprawnieniami, po dokonaniu pomiarów sporządza odpowiedni protokół.  Sprawdzana jest skuteczność działania urządzenia zabezpieczającego, które w przypadku wystąpienia napięcia na obudowie urządzenia, powinno odłączyć zasilanie, w wymaganym czasie.

ü  pomiar rezystancji izolacji - czyli sprawdzenie stanu izolacji przewodów instalacji elektrycznej. Rezystancja izolacji odnosi się zarówno do otoczenia zewnętrznego (części przewodzących), jak też elementów instalacji elektrycznej. Pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy instalacją, a otoczeniem dokonujemy ze względu na zagrożenie porażenia prądem, zaś pomiar rezystancji pomiędzy elementami danej instalacji ze względu na niebezpieczeństwo zwarcia.  Pomiarów tych należy dokonać przed pierwszym podłączeniem do sieci, zaś w trakcie użytkowania instalacji elektrycznej- nie rzadziej niż raz na 5 lat (zapis ten nie dotyczy obiektów specjalnego przeznaczenia).
Pomiary rezystancji w wózku widłowym

ü  próba ciągłości przewodów - wykonywana przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o niskim napięciu (od 4 V do 24 V)

ü  badanie działania urządzeń różnicowoprądowych -  których podstawową funkcją jest dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prawidłowo działający wyłącznik różnicowoprądowy, w przypadku pojawienia się nadmiernego prądu doziemnego,  odłącza zabezpieczony obwód od zasilania.

·         sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu.

Pomiary konserwatorskie w wózku widłowym


2.       badania eksploatacyjne okresowe - podczas badań okresowych sprawdzamy czy stan techniczny instalacji bądź urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w trakcie eksploatacji i czy nadal pozwala na ich bezpieczne użytkowanie.  Wymagania, którym dana instalacja i urządzenia elektryczne, sprostały podczas badań i pomiarów odbiorczych, muszą być cały czas spełniane. Badania okresowe obejmują w szczególności:

ü  oględziny instalacji i urządzeń

ü  pomiary rezystancji izolacji

ü  badanie działania urządzeń różnicowoprądowych

Kiedy dokonywać pomiarów elektrycznych?


Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 - z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów okresowych nie rzadziej niż co 5 lat.  W odniesieniu do badania instalacji i urządzeń na placach budowy przyjmuje się, że kontrola powinna odbywać się przynajmniej 2 razy w roku. Obowiązujące przepisy nie określają sztywnych wytycznych dotyczących częstotliwości przeprowadzania badań, a jedynie zalecenia ramowe. Przy ustalaniu terminu kolejnych badań i pomiarów należy mieć na uwadze, oprócz wspomnianych zaleceń prawnych, wpływ czynników środowiskowych (wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, opady) oraz  stopień zużycia urządzeń i instalacji elektrycznych.  Norma PN-HD 60364-6 zaleca ustalanie częstości okresowych badań z uwzględnieniem rodzaju instalacji i jej wyposażenia, zastosowania, częstości i jakości konserwacji.  Ramy czasowe kolejnego badania powinny zostać podane w protokole sprawdzania okresowego, za wyłączeniem przypadków wiążących się z występowaniem ryzyka - tu zalecany jest krótszy okres przeglądów.


Jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat elektryki urządzeń magazynowych i pomiarów elektrycznych? A może szukasz firmy zajmującej się przeprowadzaniem badań i pomiarów elektrycznych? Jeśli tak- zapraszamy na stronę łódzkiej firmy szkoleniowej Awans BHP.

wtorek, 12 kwietnia 2016

Baterie trakcyjne w wózkach akumulatorowych - definicja, charakterystyka, zakup


Bateria trakcyjna w wózku akumulatorowym - definicja, charakterystyka, zakup

Jednym z najczęściej poszukiwanych w sieci tematów związanych z wózkami widłowymi jest problematyka baterii trakcyjnych. Dziś podsuwam Wam usystematyzowane informacje dotyczące tego jakże popularnego zagadnienia.


Baterie trakcyjne - definicja


Bateria trakcyjna to nic innego, jak źródło energii wózków akumulatorowych (widłowych czy platformowych).

Warto przypomnieć, że zgodnie z normą "PN-77/M-78100" wyróżniamy 4 podstawowe  rodzaje napędu wózków jezdniowych - napęd akumulatorowy, elektryczny (sieciowy), benzynowy i wysokoprężny.

Dziś skupimy się na pierwszym z wymienionych rodzajów napędu - napędzie akumulatorowym, którego źródłem jest bateria trakcyjna. Terminy "akumulator" oraz "bateria" w mowie potocznej często używane są jako synonimy. Jednakże w języku specjalistycznym pojęcia te różnią się od siebie zakresem definicyjnym. Akumulator - to monoblok o napięciu od 6 do 12 V, zaś baterie trakcyjne wykonywane są z zabudowanych w skrzyni ogniw trakcyjnych (o napięciu 2 V) czy też połączonych monobloków. Do danego rodzaju baterii należy dobrać  prostownik, którego odpowiednie dobranie przyczynia się do wydłużenia okresu użytkowania danej baterii.

Kiedy wybrać wózek widłowy zasilany baterią trakcyjną?


Tego typu napęd urządzenia jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli dany wózek widłowy planujemy użytkować w pomieszczeniu o dużej powierzchni - zasilanie elektryczne (sieciowe) byłoby w tym wypadku wielce niepraktyczne. Warto również podkreślić, że (zgodnie z obowiązującymi przepisami )  wózkami wyposażonymi w baterie trakcyjne (wózki akumulatorowe),  w przeciwieństwie do wózków zasilanych silnikiem spalinowym, możemy posługiwać się również w pomieszczeniach zamkniętych, bez lęku przed emisją toksycznych środków zagrażających ludzkiemu zdrowiu.
Baterie trakcyjne Hawker Perfect Plus

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru i kupna baterii trakcyjnej?


·         żywotność baterii trakcyjnej

Podstawowym kryterium wyboru baterii trakcyjnej jest oczywiście jej żywotność. Wielu producentów deklaruje żywotność oferowanych przez siebie produktów na od 1200 do 1500 cykli (czyli ok. 6 lat  pracy baterii trakcyjnej). Jak pokazuje życie, żywotność szacowana a faktyczna często się od siebie różnią.  Aby bateria pracowała dla nas jak najdłużej, należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi dołączonej do zakupionego przez nas produktu. Prawidłowe użytkowanie baterii jest gwarancją jej efektywnej i długiej pracy.

·         parametry baterii trakcyjnej

Producent użytkowanego przez nas wózka określa wymagane parametry baterii stosowanej w danym urządzeniu. Wszelkie niezbędne dane znajdziemy w instrukcji obsługi wózka czyli dokumentacji techniczno-ruchowej

Niezmiernie istotne są 2 kwestie -  pojemność (Ah) i napięcie zasilające(V) baterii.

Kolejną rzeczą,  na którą należy zwrócić uwagę, są wymiary zewnętrzne baterii. Wymiary wewnętrzne komory przeznaczonej na instalację baterii trakcyjnej w wózku widłowym muszą być zgodne z wymiarami zewnętrznymi skrzyni baterii.  Skrzynia powinna być idealnie dopasowana, ponieważ waga baterii trakcyjnej sprawia, iż jest ona istotnym elementem mającym wpływ na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie pojazdu. Mówimy tu głównie o zapewnieniu utrzymania jego równowagi konstrukcyjnej.

Jakie pułapki na nas czyhają?


Jednym z najczęściej spotykanych nieuczciwych procederów towarzyszących zakupowi używanego sprzętu, jest fałszywa deklaracja sprzedającego, co do pojemności akumulatora/baterii trakcyjnej. Wózki z tzw. "drugiej ręki" często wyposażone są w nieoryginalne baterie o zawyżonej pojemności.  A to właśnie od pojemności zależy moc baterii.

Co ważne, nie powinno łączyć się ze sobą ogniw trakcyjnych o różnym stopniu zużycia. Zdarza się jednak, że w całej baterii  wyeksploatowaniu/zniszczeniu uległy jedynie poszczególne ogniwa. Dokonując wymiany jedynie kilku ogniw, łączymy je z pracującymi już przez pewien czas (a więc w większym stopniu zużytymi) pozostałymi ogniwami.  Dokonując zakupu wózka wyposażonego w tak "podreperowaną" baterię trakcyjną, musimy liczyć się, że niebawem będziemy zmuszeni zainwestować kolejne pieniądze w nowo zakupiony sprzęt.

Jak zmaksymalizować żywotność baterii trakcyjnej?


Aby bateria trakcyjna posłużyła nam jak najdłużej powinniśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należą do nich:

·         odpowiedni dobór baterii trakcyjnej do danego wózka - z zachowaniem wszelki parametrów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej;

·         wybór właściwego prostownika;

·         systematyczna i właściwa konserwacja sprzętu - dokonywanie przeglądów, które umożliwią nam jak najszybsze i najskuteczniejsze wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń baterii;

·         poprawne użytkowanie baterii trakcyjnej;

·         szkolenie operatorów na temat prawidłowej i optymalnej eksploatacji baterii trakcyjnych.Jeśli zainteresował Cię mój artykuł na temat najczęściej poruszanych zagadnień związanych z baterią trakcyjną,  być może zechcesz zapoznać się również z "pigułką wiedzy" na temat żurawi przenośnych typu HDS.  

Zapraszam.