środa, 28 grudnia 2016

Jak wygląda kurs sep?

Jak wygląda kurs SEP?


Szkolenia elektryczne grupy G1, adresowane do firm i osób fizycznych mających zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji i sieci elektroenergetycznych, organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/instruktorów. W swojej ofercie posiadamy również praktyczny kurs pomiarów elektrycznych, do którego przystąpić mogą również osoby, które nie biorą udziału w kursie podstawowym na uprawnienia grupy G1. Podczas zajęć praktycznych kursanci uczą się m.in.  wykonywania pomiarów parametrów pętli zwarcia, badania wyłączników różnicowoprądowych, pomiarów rezystancji izolacji czy rezystancji uziemienia.
 
 
Kurs podstawowy kończy się egzaminem SEP, czyli egzaminem kwalifikacyjnym na uprawnienia elektryczne grupy 1 D i E. Organizacją egzaminu oraz dopełnieniem wszelkich formalności zajmuje się nasza firma. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie.

Zapraszamy!

wtorek, 13 grudnia 2016

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

 
Przystępując do egzaminu SEP, należy zapoznać się z materiałem, którego zakres określony został
 ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Zakres wymaganej wiedzy na egzaminie SEP znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest on następujący:

"Na stanowisku Dozoru
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
Na stanowisku Eksploatacji
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska."
Wszystkie te zagadnienia omawiane są szczegółowo na naszych  szkoleniach elektrycznych – grupa 1 dozór i eksploatacja (uprawnienia D i E) do 1 kV, a także powyżej 1 kV. Szczegółowe informacje znajdziecie pod linkiem. Zapraszam.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Jak wygląda egzamin SEP?

Jak wygląda egzamin SEP?


Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji czy sieci powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji znajdziecie pod linkiem.

 Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć stosowny wniosek, który znajdziecie na stronnie Stowarzyszenia Elektryków Polskich - link.  Następnie należy uiścić opłatę, która od 1 stycznia 2016 r.  za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi 185,00 zł. Dobre firmy szkoleniowe same zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem uprawnień elektrycznych do 1kV, a także powyżej 1 kV. Firma szkoleniowa Awans B.H.P., w której pracuję, szkolenia oraz egzamin organizuje na swojej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta również na terenie jego firmy. Egzamin odbywa się przed komisją SEP - ma charakter ustny i składa się z pytań praktyczno-teoretycznych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia elektryczne G1 D i E), którego wzór zamieszczam poniżej.Więcej na temat szkoleń elektrycznych do i powyżej 1 kV znajdziecie na stronie. Zapraszam.