czwartek, 30 marca 2017

Jak wyglądają badania elektryczne wózków widłowych?

Jak wyglądają badania elektryczne wózków widłowych?


Jak zapewne wiecie, wszystkie urządzenia transportu bliskiego podlegają obowiązkowym badaniom okresowym. Jednym z nich są pomiary elektryczne rezystancji izolacji. Do profilaktycznych czynności konserwacyjnych wózków widłowych  należą systematyczne kontrole prawidłowego oporu na izolacji instalacji elektrycznej wózka. Zazwyczaj pomiar rezystancji izolacji trwa  od kilkudziesięciu minut do kilu godzin - w zależności od ilości urządzeń i instalacji elektrycznych. Specjaliści dojeżdżają na miejsce przechowywania sprzętu, wykonują odpowiednie pomiary, sporządzają protokół i dokonują wpisu w księdze rewizyjnej urządzenia. Należy zaznaczyć, że osoby dokonujące pomiarów muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych. Właściciel wózków widłowych musi pamiętać, aby przestrzegać terminów kolejnych przeglądów. Zadanie to może również zlecić specjalistom (więcej na ten  temat na naszej stronie w zakładce Pomiary elektryczne izolacji i uziemienia).

Poniżej zamieszczam zdjęcie zrobione podczas okresowych badań rezystancji izolacji w wózkach na baterie trakcyjne. Zachęcam również do zapoznania się z naszą pełną ofertą usług konserwatorskich, o których przeczytacie pod linkiem.


okresowe badania rezystancji izolacji w wózkach na baterie trakcyjne

niedziela, 26 marca 2017

Uprawnienia elektryczne - rodzaje i zakres uprawnień elektrycznych E i D

Uprawnienia elektryczne - rodzaje i zakres uprawnień elektrycznych E i D


Rodzaje i zakres uprawnień elektrycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ). Zgodnie z załącznikiem nr 1  do rozporządzenia "Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji" wyróżniamy 3 grupy:

"Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 • urządzenia techniki wojskowej lub  uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.
Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9"

Należy pamiętać, że świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu. Informacje na temat kursów przygotowujących do egzaminu SEP, znajdziecie na stronie.